Mat á skólastarfi

Innra mat

Með Lögum um grunnskóla nr. 91/2008 er skólum gert að meta allt skólastarf með kerfisbundnum hætti. Matið er tvíþætt, annars vegar innra mat sem er það kerfi sem skólinn setur sjálfur upp  til að meta sem flesta þætti í starfi sínu, og hins vegar ytra mat sem er þá mat utanaðkomandi aðila sem skólinn fær til verksins. 
 
Það kerfi fyrir innra mat sem varð upphaflega fyrir valinu hjá Kópavogsskóla er danskt og nefnist Siðferðileg reikningsskil (Det etiske regnskab). Það byggir á átta þrepa hringferli sem felur í sér símat. Kynning á kerfinu hafði staðið í rúmt ár meðal starfsmanna, foreldraráðs og foreldrafélags þegar formlega var ákveðið 12. febrúar 1998 að innleiða kerfið í skólastarf Kópavogsskóla. Haustið 1998 voru myndaðir hagsmuna- og umræðuhópar innan skólasamfélagsins, þrír hópar starfsmanna, tveir hópar foreldra og tveir hópar nemenda til að fjalla um væntingar og viðhorf til skólastarfsins. Gögn frá þessum hópum voru síðan notuð til að semja sérstaka spurningalista fyrir hvern hóp og listarnir sendir út vorið 1999.
 
Niðurstöður lágu fyrir í byrjun skólaárs 1999-2000 og út frá þeim var horft til sex gilda sem unnið er út frá. Gildin sex eru: a)jákvæður starfsandi, b)agi í framkomu og vinnubrögðum, c)verkefni taki mið af hæfni og getu einstaklingins, d)gagnkvæm virðing ríki í samskiptum, e)virk samvinna sem byggist á ábyrgð skólaþegnanna og f)gagnkvæmt upplýsingastreymi milli heimila og skóla og innan skóla.
 
Spurningalistar voru aftur sendir nemendum, foreldrum og starfsmönnum vorið 2004 og í byrjun árs 2009. 
Verkefnið hefur hlotið styrki frá Kópavogsbæ, Þróunarsjóði grunnskóla, Verkefna- og námsstyrkjasjóði KÍ, Nordskol og Vísindasjóði Gæðastjórnunarfélags Íslands.
 
Framkvæmd matsins var þannig að allir aðilar fengu útprentaða spurningalista sem þeir svöruðu og skiluð nafnlausum. Gríðarleg vinna var í að vinna úr upplýsingunum og því var ákveðið að fara í samstarf við Skólapúlsinn sem býður upp á rafræna spurningalista sem auðveldar alla úrvinnslu. Spurningarnar eru sambærilegar þeim spurningum sem voru notaðar í Siðferðilegum reikningsskilum. Skólapúlsinn gefur kost á samanburði við aðra skóla og landsmeðaltal sem er góður kostur.
 
Stýrihópur undir stjórn skólastjóra hefur umsjón með innra mati skólans og skipulagi þess.

Ytra mat sveitarfélaga

Í Lögum um grunnskóla nr. 91/2008 segir að sveitarfélög eigi að sinna mati og eftirliti með gæðum skólastarfs og láta ráðuneyti í té upplýsingar um framkvæmd skólahalds, innra mat skóla, ytra mat sveitarfélaga, framgang skólastefnu sinnar og áætlanir um umbætur. Þá er sveitarfélögum ætlað að fylgja eftir innra og ytra mati þannig að slíkt mat leiði til umbóta í skólastarfi.

Ytra mat menntamálaráðuneytis

Menntamálaráðuneyti annast greiningu og miðlun upplýsinga um skólahald í grunnskólum á grundvelli upplýsinga frá sveitarfélögum og með sjálfstæðri gagnaöflun.Ráðuneytið gerir áætlun til þriggja ára um kannanir og úttektir sem miða að því að veita upplýsingar um framkvæmd lagann og aðalnámskrár grunnskóla auk annarra þátta í skólastarfinu. Menntamálaráðuneyti skipuleggur einnig þátttöku í alþjóðlegum mennta- og samanburðarrannsóknum.
 
Skýrslur: