Skólareglur

Allt starf Kópavogsskóla mótast af uppeldisstefnunni Uppeldi til ábyrgðar.  Skólareglurnar voru endurskoðaðar samhliða vinnu við Uppeldi til ábyrgðar, þær gerðar ítarlegri og settar inn skýringar svo allir aðilar átti sig á þeim vinnubrögðum sem skólinn viðhefur. Reglurnar með skýringum eru öllum aðgengilegar hér á heimasíðu skólans (Umgengnisreglur og skýr mörk). Í þeim er lögð áhersla á þann skólabrag sem leitast er við að skapa og þau atriði tilgreind í upphafi:

Í Kópavogsskóla er lögð áhersla á að allir:

 • komi fram af tillitssemi og kurteisi
 • virði vinnu annarra
 • sinni hlutverki sínu af kostgæfni
 • leggi áherslu á heilbrigða lífsýn

 

 • Ofbeldi, andlegt eða líkamlegt, er ekki liðið í Kópavogsskóla.
 • Nemendum ber að fara eftir fyrirmælum starfsmanna.
 • Virða skal tímasetningar í skólastarfinu.
 • Nemendur leggi áherslu á góða námsástundun.
 • Ganga skal vel og þrifalega um skólann.
 • Nemendum er ekki heimilt að yfirgefa skólalóð á skólatíma nema með sérstöku leyfi.
 • Nemendur eða forráðamenn þeirra eru ábyrgir fyrir skemmdum, tjóni eða slysum sem nemendur kunna að valda.

Vinnureglur og viðurlög við brotum - þrep

 1. Við brot á skólareglum ræðir starfsmaður við nemandann um brotið.
 2. Umsjónarkennari ræðir við nemandann.
 3. Umsjónarkennari/kennari hefur samband við foreldra.
 4. Umsjónarkennari boðar nemanda og foreldra í viðtal.
 5. Umsjónarkennari boðar nemanda og foreldra í viðtal með skólastjórnanda.
 6. Við alvarleg brot getur nemanda verið vísað úr skóla á meðan mál hans er í vinnslu*.

Skólastjórnandi getur komið að málum á öllum stigum sé þess óskað.

*Ávallt skal gætt meðalhófs og andmælaréttar í samræmi við Stjórnsýslulög nr. 37/1993.

Námsráðgjafi er trúnaðarmaður nemenda og getur verið þeim til aðstoðar.

 

Reglur um notkun GSM-síma

Nemendum unglingastigs er heimilt að vera með og nota GSM-síma í skólanum fari þeir eftir eftirfarandi reglum. Þeim sem ekki treysta sér til að fara eftir reglunum er óheimilt að vera með síma í skólanum.

 • Símarnir eru á ábyrgð nemenda í skólanum. Tjón vegna þjófnaðar eða skemmda verður ekki bætt af hálfu skólans.
 • Í kennslustundum er öll notkun GSM-síma bönnuð nema með leyfi kennara.
 • Ekki er heimilt að nýta símana til að taka upp eða dreifa efni úr skólastarfinu.
 • Verði nemandi uppvís að notkun síma í kennslustundum skal hann afhenda viðkomandi kennara símann.
 • Við fyrsta brot fær nemandinn símann afhentan í lok skóladags. Við annað brot þarf foreldri að sækja símann í skólann. Við síendurtekin brot og/eða misnotkun á GSM-símum geta skólastjórar bannað viðkomandi nemanda að vera með síma í skólanum í styttri eða lengri tíma.